Årsmöte

Styrelsen för B-Net kallar härmed till ordinarie årsmöte den 27 mars

Plats: Bäckabygården
Datum: Onsdag 27 mars
Tid: 19:00

Dagordning
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. övriga ärenden

Utöver årsmötet avser styrelsen att lyfta frågan om B-Net:s framtid.

B-Net Ekonomisk förening är drygt 10 år gammal och dess primära uppgift att se till att invånarna i vår del av kommunen har fått tillgång till fiber är uppfyllt. I samband med att Njudungs Energi vid årsskiftet tog över som Kommunikationsoperatör har frågan om B-Nets framtid väckts. Därför kommer vi att ta upp denna fråga för diskussion på årsmötet.

Välkomna