Årsmöte 2021

Styrelsen för B-Net kallar härmed till ordinarie årsmöte den 14 april

Plats: Digitalt via Zoom
Datum: Onsdag 14 april
Tid: 18:30

Viktigt, för att delta krävs föranmälan vilket sker genom att att skicka e-post till info@optoservice.se
Uppge namn, adress, telefonnummer samt till vilken e-post du önskar inbjudan. Några dagar före mötet skickas en länk med e-post som du sedan använder för att ansluta till årsmötet.

Sista dag att anmäla sig till årsmötet enligt ovan är 12 april.

Dagordning
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. övriga ärenden

Välkomna